OPEN: Online inzage in het patiëntendossier

 
OPEN: Online inzage in het patiëntendossier
De LHV, NHG en InEen werken samen binnen het vierjarige programma OPEN om te zorgen dat huisartsenpraktijken, en op termijn de programmatische ketenzorg, hun patiënten online inzage kunnen geven in gegevens uit het huisartsendossier respectievelijk het KIS.

Aanpak OPEN
Met ingang van juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Op landelijk niveau worden vanuit het OPEN-programma huisartsen(praktijken) en eerstelijnsorganisaties ondersteund en ontzorgd bij het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten. In het belang van de patiëntenzorg, om hen mogelijkheden te bieden hun praktijkvoering efficiënter te maken én om te zorgen dat zij aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Het programmabureau OPEN stelt eisen op waaraan ICT-leveranciers moeten voldoen en schakelen met hen om te zorgen dat de benodigde technische ontwikkelingen worden doorgevoerd. De leveranciers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden vanuit de subsidie van VWS. Zo zorgt ze ervoor dat de kosten die de leveranciers moeten maken voor aanpassingen, niet doorberekend kunnen worden aan de huisartsen. Daarnaast biedt ze huisartsen(praktijken) ondersteuning bij de implementatie van online inzage.

Financiering
Voor de financiering van OPEN zijn afspraken gemaakt binnen het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg. Het grootste deel van de toegekende subsidie zal gaan naar ondersteuning van de huisartsen(organisaties). Huisartsen die deelnemen aan OPEN kunnen, mits zij aan 4 voorwaarden voldoen, in de periode 2020 tot en met 2022 daarvoor eenmalig een tarief declareren. De NZa heeft dit tarief vastgesteld op € 2,83 per ingeschreven patiënt en dit wordt verstrekt als opslag op het inschrijftarief.

Planning
Vanaf mei 2019 is de financiering voor het OPEN-programma beschikbaar gesteld en zijn de regionale coalities van start gegaan. Er zijn diverse regionale coalities gevormd van samenwerkende huisartsenkringen, zorggroepen, koepels van gezondheidscentra e.d. voor de regionale implementatie van OPEN. Huisartsenpraktijken konden zich vervolgens bij één van deze coalities aansluiten.

In Groningen bestaat de regionale coalitie door de LHV-Huisartsenkring Groningen en Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC). GHC is de aangewezen penvoerder en projectleider. Voor meer informatie over OPEN in regio Groningen zie de website van de GHC.

 

Voor algemene informatie over OPEN zie de website van de LHV.