EersteLijnsVerblijf (ELV)

 
EersteLijnsVerblijf (ELV)
Per 1 januari 2017 is de regeling voor kortdurende opname op basis van een subsidieregeling onder de Wet langdurige zorg vervangen door ELV. Deze aanspraak valt binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), conform andere kortdurende verblijfsituaties met een medische noodzaak.

Wat is ELV?
Eerstelijns verblijf  is een medisch noodzakelijk kortdurend verblijf  “in verband met zorg, zoals huisartsen die plegen te bieden”. Zorg in een ELV is gericht op herstel van de patiënt en daarmee gericht op de terugkeer naar huis. Eerstelijns verblijf is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven vanuit generalistisch geneeskundig oogpunt, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg is aangewezen.

Indicatiestelling (verwijzing) ELV
Eerstelijnsverblijf kent drie vormen. Laag complexe zorg, hoog complexe zorg en palliatieve zorg. De indicatie voor ELV is bij de huisarts belegd (sinds 1 januari 2017 wordt de indicatiestelling niet meer door het CIZ gedaan). Voorwaarde is dat de patiënt (naar verwachting) binnen 3 maanden weer naar huis zal gaan.
Patiënten kunnen alleen gebruik maken van de regeling voor ELV als maximale inzet van thuiszorg onvoldoende is gebleken en er tijdelijk een toezicht of zorg in nabijheid gewenst is. De transfer- of wijkverpleegkundigen hebben in het belang van hun patiënt een adviserende functie indien zij signaleren dat de patiënt mogelijk op ELV is aangewezen.

Voor de vraag welke zorg passend is, wordt u geadviseerd het
afwegingsinstrument gebruiken.
Patiënten kunnen via verschillende wegen instromen in een eerstelijns verblijfsvoorziening:
a.         Vanuit de thuissituatie;
b.         Na een opname in het ziekenhuis;
c.         Vanuit de geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

Medische verantwoordelijkheid
In beginsel is de huisarts medisch verantwoordelijk voor de patiënt die op een ELV bed verblijft, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Indien gewenst kan de huisarts de verantwoordelijkheid voor de patiënt die op een ELV bed verblijft, overdragen aan de specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijk gehandicapten.

Beschikbaarheid ELV: ZorgnaZorg
Menzis heeft in de provincie Groningen aanbieders van ELV gecontracteerd, deze zijn te vinden op de zorgvinder bij Menzis. Indien een patiënt in aanmerking komt voor opname in een Eerstelijns Verblijf (ELV)-bed, dan kunnen huisartsen, werkzaam in het zorggebied van de Huisartsenkring Groningen, gebruik maken van de ondersteuning bij de plaatsing door ‘ZorgnaZorg’ (ZnZ). ZorgnaZorg neemt u werk uit handen door te bemiddelen en een plaats te zoeken, maar neemt het acute zorgprobleem van de patiënt en de huisarts niet over!

Werkwijze bij bemiddeling door ZorgnaZorg
ZnZ is van maandag t/m vrijdag  tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 050 3053005 of via crisisaanvraag@zorgnazorg.nl (link stuurt een e-mail). U belt met Zorgnazorg (telefonisch contact is noodzakelijk indien het uw eerste contact is)  of u stuurt een mail naar crisisaanvraag@zorgnazorg.nl waarin u aangeeft dat u op zoek bent naar een ELV-bed. Met de van ZorgNaZorg ontvangen toegangscode kunt u inloggen in het Huisartsenportaal en daar het aanvraagformulier invullen.

 

Om de bemiddelingsfunctie goed te kunnen uitvoeren heeft ZnZ duidelijke informatie nodig over de noodzaak tot acute opname en de context van de patiënt. De aanbieders van ELV-bedden willen vooraf goed geïnformeerd zijn over de te verwachten zorgvraag. Bij onvoldoende ingevulde gegevens op het aanvraagformulier moet ZnZ opnieuw contact opnemen met de aanvragend huisarts om de aanvraag toe te lichten. Het volledig invullen van een aanvraagformulier bespaart u dus tijd!
Vanuit ZnZ krijgt u via de mail met regelmaat een terugkoppeling met informatie over het verloop van de bemiddeling. Wanneer er voor de patiënt een plek is gevonden neemt de frontoffice telefonisch contact met u op.

Overbruggingszorg tijdens ANW
Tijdens de ANW kan overbruggingszorg wijkverpleging worden ingezet, indien bij een hulpvraag de medische problematiek dusdanig van aard is dat de huisarts dit niet in de ANW kan oplossen en er geen indicatie is voor opname of SEH, maar er wel een problematische zorgsituatie ontstaat als er niet wordt ingegrepen. De huisarts of de DDG kan voor dit type zorgproblemen buiten kantooruren contact opnemen met telefoonnummer 079-3430429 / 06-53221978.
Vanuit de TSN centrale zal een wijkverpleegkundige van één van de thuiszorgorganisaties (afhankelijk van de woonplaats van de patiënt) worden ingeschakeld voor de beoordeling van het zorgprobleem. De gezamenlijke thuiszorgorganisaties kunnen overbruggingszorg tot de volgende ochtend of gedurende één of twee etmalen inzetten als de zorg tijdelijk wordt geacht (bijvoorbeeld in geval van een urineweginfectie bij een alleenstaande oudere met verwardheid of en valneiging).
Indien nodig wordt er ook direct, of de volgende dag, contact gezocht met de betrokken thuiszorgorganisatie en wordt eventueel de zorg overgedragen als blijkt dat er al een (andere) thuiszorgorganisatie bij de patiënt thuis komt.
In overleg met een huisarts van de DDG kan, indien de het zorgprobleem niet in de thuissituatie opgelost kan worden, als uiterste oplossing ook een ELV plaats geregeld worden in de ANW, maar bij voorkeur wordt dit doorgeschoven naar de huisartsenzorg overdag.