Acute Zorg

 
Acute Zorg
Hier vindt u documenten en informatie met betrekking tot Acute Zorg.

Documenten

Hier vindt u handleidingen, toolkits, gratis e-learning programmas (geacredditeerd), een dvd en een gratis webcast die u verder kunnen helpen bij het voorbereiden op rampen en crises. 
Handreiking, samenwerking tussen huisartsen en GHOR

Huisartsen RampenOpvangplan (HaROP)

In 2011 heeft een projectgroep het HaROP voor de regio Groningen geschreven. De projectgroep bestond uit een afvaardiging van LHV-Huisartsenkring Groningen, de DDG en GHOR Groningen. Dit traject is in 2012 afgerond. Dit traject werd met OTO-gelden vanuit Cycloon gefinancierd. Een overzicht van de opgestelde HaROP-documenten vindt u onder het dossier HaROP.

GGD

Het werkgebied van de LHV-huisartsenkring Groningen valt onder GGD Groningen. Alle gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Deze taak is neergelegd bij de GGD. De "GGD" zelf staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst.

GHOR

Het werkgebied van de LHV-huisartsenkring Groningen valt onder GHOR Groningen. GHOR staat voor 'geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio'. De GHOR coördineert de inzet van geneeskundige diensten ('de witte kolom') tijdens rampen en grote ongevallen.
De GHOR is verantwoordelijk voor de volgende drie rampbestrijdingsprocessen:

  1. Geneeskundige hulpverlening (somatisch)
  2. Psychosociale hulpverlening (PSHOR)
  3. Preventieve openbare gezondheidszorg (POG)

Acute Zorgnetwerk Noord Nederland: ROAZ Groningen

Het regionale overleg acute zorgketen (ROAZ) heeft als taak om het acute zorgaanbod in de regio in kaart te brengen en oplossingen te bedenken voor eventuele gaten in de bereikbaarheid. Het doel van deze overlegketen is ervoor te zorgen dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt wanneer hij/zij acute zorg nodig heeft. De WTZi verplicht alle aanbieders van acute zorg om in het (ROAZ) afspraken te maken over een betere samenwerking.

De LHV-huisartsenkring Groningen heeft met ROAZ-Groningen te maken.

OTO

OTO staat voor opleiden, trainen en oefenen. Sinds eind 2008 zijn er door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport structureel OTO-stimuleringsgelden beschikbaar gesteld voor het opleiden, trainen en oefenen van zorginstellingen. Het doel van deze OTO-stimuleringsgelden is om er voor te zorgen dat zorginstellingen zich beter voorbereiden op rampen en het is een extra financiering naast de reguliere activiteiten. Uiteindelijk moet hierdoor de kwaliteit van de rampenopvang verbeteren.
Het werkgebied van de LHV-huisartsenkring Groningen valt onder Cycloon (Regionale Steunpunt OTO).

Vertegenwoordiging LHV-huisartsenkring Groningen:

De heer dr. C. Peters-Veluthamaningal (bestuurslid) vertegenwoordigt de kring bij het bestuurlijk overleg ROAZ Groningen.