vergoeding voor UMCG-onderzoeksstudie MEDIRAD BRACE

 
De door het UMCG voorgestelde vergoeding voor werkzaamheden m.b.t. de UMCG-MediRad Brace studie is na overleg verhoogd van 20,- euro naar maximaal 36,18 euro per ingevuld formulier.

Tijdens de ledenraad van de Huisartsenkring Groningen d.d. 12.06.2018 is gesproken over de medewerking aan c.q. vergoeding voor werkzaamheden m.b.t. bovenvermelde UMCG-studie. Het UMCG-voorstel luidde 20,- euro per ingevuld formulier, terwijl hier meer tijd mee gemoeid is dan de veronderstelde 15 minuten.

Na overleg door de Huisartsenkring Groningen met dhr. Prof.dr. Langendijk, afdelingshoofd Radiotherapie UMCG, kunnen huisartsen per ingevuld formulier max. 36,18 euro declareren, uitgaande van maximaal 20 minuten per formulier. Mocht het een eenvoudige casus betreffen dan geldt een bedrag naar rato. Over de reeds ingevulde formulieren kan met terugwerkende kracht alsnog een (aanvullende) declaratie worden ingediend conform de hierboven geschetste systematiek

Huisartsen kunnen, uiteraard onder vermelding van naam en bankrekeningnummer, de (gespecificeerde) nota richten aan:
UMCG,
t.a.v. Crediteurenadministratie o.v.v. kpl 8399 RT MediRAD-BRACE,
Postbus 998,
9700 AZ Groningen
crediteuren@umcg.nl