Verbeteringen in inkoopbeleid Menzis 2017

 
 
Op 1 april jl. heeft Menzis het inkoopbeleid 2017 op haar website gepubliceerd. Zoals eerder gemeld, gaat het om een verlenging van het lopende contract 2015-2016, met enkele verbeteringen die na overleg met de kringen en regionale organisaties tot stand zijn gekomen.
 
De tarieven worden geïndexeerd (over de methodiek wordt nader met Menzis overlegd).
  • De begrenzing van het aantal ITZ visites is opgeheven.
  • De vergoeding voor praktijkaccreditatie wordt verhoogd naar    0,84 per jaar voor behoud en 1,- voor starten.
  • Binnen de 12 uur POH-GGZ is meer ruimte om hiervoor formatie in te kopen (in plaats van e-health en consultatie). Concreet kan dus maximaal 0,3 fte per normpraktijk worden ingezet.
  • Vergoeding voor een praktijkmanager wordt voor alle praktijken mogelijk, de grens van 7500 patiënten wordt opgeheven.
  • Er zal geen afslag van de POH-S formatie plaatshebben in 2017 indien nog geen VRM ketenzorg is gecontracteerd.
  • Het digitaal contracteren wordt vereenvoudigd en zal soepeler verlopen.

Inkoopbeleid Menzis 2017

Het gaat hier om een verlenging voor een jaar. Dat geeft de ruimte om fundamenteel te spreken over een gedegen en gedragen meerjarenovereenkomst vanaf 2018. Daarover starten in mei de besprekingen en dit zal doorlopen tot april 2017.

Over de meer gedetailleerde invulling van het contract, inclusief mogelijke wijzigingen naar aanleiding van Het Roer Gaat Om en aanpassingen van NZa-beleidsregels, overleggen we dit voorjaar ook nog met Menzis.

Het beleid rond de ouderenmodule, inclusief de financiering, wordt dit najaar geëvalueerd. De in het contract genoemde opleidingseis voor de module ouderenzorg wordt in afwachting daarvan nu al minder stringent gehanteerd, afhankelijk van de praktijksituatie en mogelijkheden op de arbeidsmarkt in de regio. Er vindt overleg plaats over de mogelijkheden om POH-ers waar nodig na- en bij te scholen tot het gewenste niveau.

Ook is er nu al ruimte voor praktijken die de voorbereidingsmodule hebben gevolgd, om verder te gaan met de module ouderenzorg; ook als het regionale samenwerkingsverband daarover nog geen afspraken heeft gemaakt met Menzis.