Module praktijkmanagement

 
 
Ter verduidelijking volgt hieronder de regeling die geldt voor de contractering van de module praktijkmanagement, waarbij in uitzonderingsgevallen kan worden afgeweken van het door Menzis vereiste opleidingsniveau (te weten: HBO diploma van een managementopleiding).

1. Indien u beschikt over een ervaren medewerker die een HBO opleiding heeft, de taken uitvoert die overeenkomen met de functieomschrijving van praktijkmanager zoals beschreven in het inkoopbeleid van Menzis voor wat betreft de contractering van de module praktijkmanagement, maar niet beschikt over een HBO  diploma van een managementopleiding,  dan kan voor deze medewerker de module praktijkmanagement worden aangevraagd (mits ook wordt voldaan aan de overige voorwaarden en resultaten van het inkoopbeleid van Menzis, zie hieronder).

2. Indien de betreffende medewerker het opleidingsniveau van doktserassistente heeft is het volgen van een vervolgcursus die leidt tot het gevraagde opleidingsniveau, verplicht. De module kan reeds gecontracteerd worden op het moment dat u kunt aantonen dat de desbetreffende medewerker een opleiding volgt, of hiervoor staat ingeschreven. Via deze link vindt u informatie over een opleiding die eventueel geschikt is: https://asodiz.nl/opleidingen/praktijkmanagement-1e-lijn/   
NB. Vanuit ELANN wordt getracht om deze opleiding in Groningen aan te bieden.

3. Om in aanmerking te komen voor contractering van de module praktijkmanagement in bovengenoemde uitzonderingssituaties onder 1 en 2 dient u een aanvraag te doen via het inventarisatieformulier, dat u aan de Huisartsenkring toestuurt via info@dhvgroningen.nl. Uw aanvraag wordt doorgezonden naar Menzis, waarna beoordeling volgt.

NB. Naast de bovengenoemde punten, zal ook voldaan moeten worden aan de overige voorwaarden en resultaten in het inkoopbeleid van Menzis. De resultaten die behaald moeten worden door de inzet van de praktijkmanager zijn:
a. De praktijkmanager richt zich op ketenzorg en zorgvernieuwingsprojecten, die substitutie mogelijk maken;
b. De inzet van de praktijkmanager leidt tot het minimaal behalen van de resultaatbeloning Service en Bereikbaarheid (segment 3) en minimaal drie van de vijf indicatoren uit de resultaatbeloning Menzis indicatoren;
c. De huisarts(en)praktijk heeft schriftelijke samenwerkingsafspraken (onder andere verwijs- en terugverwijsafspraken) en een gestructureerd periodiek overleg met de wijkverpleegkundige(n) die zorg leveren voor de praktijkpopulatie van de huisarts waarvan verslaglegging plaatsvindt.