Huisartsenzorg in WLZ instellingen

 
 
In de afgelopen periode zijn veel vragen bij de Huisartsenkring ontvangen over de contractering van huisartsenzorg in WLZ instellingen. In het onderstaande is een aantal verschillende aspecten van deze zorgverlening nader toegelicht.

Contractering
Huisartsenzorg aan patiënten die vanwege een indicatie voor Verblijf en Behandeling wonen in een zorginstelling (zoals bijvoorbeeld NOVO) wordt met ingang van 1 januari 2016 gecontracteerd tussen de huisarts en de desbetreffende zorginstelling. Indien u zorg verleent aan de hierboven genoemde patiënten zult u een overeenkomst moeten sluiten met de zorginstelling. Belangrijk is dat u de vergoeding voor deze zorg bij de instelling declareert en niet bij de zorgverzekeraar.

Gebleken is dat veel huisartsen over het jaar 2016 wel de zorg hebben verleend aan deze patiënten, maar nog geen overeenkomst met de zorginstelling hebben gesloten. Veelal is deze zorg gedeclareerd bij de zorgverzekeraar (onder de Zorgverzekeringswet), in plaats van bij de desbetreffende instelling (onder de WLZ).  Menzis heeft aangegeven over 2016 geen terugvordering te doen. Voor 2017 zal dit wel het geval zijn.

Bij de contractering van huisartsenzorg in WLZ instellingen is daarnaast het volgende van belang:

  • Huisartsen zijn niet verplicht om huisartsenzorg te leveren in dergelijke instellingen;
  • Huisartsen kunnen zelf een tariefafspraak maken met de instelling (deze tariefstelling valt niet onder de werking van de regels van het NZa);
  • Indien reguliere tarieven worden afgesproken is het van belang ook de ketenzorg mee te nemen;
  • Er dient een AVG arts beschikbaar te zijn in de instellingen voor het geval de huisarts de zorg zou willen overdragen aan de AVG arts (bijvoorbeeld als de inhoud van zorg te specifiek/specialistisch is);
  • LET OP: ga altijd na of de WLZ instelling een afspraak met de DDG heeft gemaakt voor de huisartsenzorg tijdens ANW.

Vergoeding van huisartsenzorg in WLZ instellingen
Zoals aangegeven zullen huisartsen voor de vergoeding van de zorg een tariefafspraak met de zorginstelling moeten maken. Veelal komen zorginstellingen zelf met een tariefvoorstel, variërend van een abonnementstarief, een passantentarief of vergoeding van de reguliere tarieven (zoals deze ook gelden onder de Zorgverzekeringswet). 

Naar aanleiding van vragen van huisartsen over een passende tariefafspraak heeft de Huisartsenkring een inventarisatie gedaan naar de verschillende tariefafspraken zoals huisartsen deze in de afgelopen periode hebben gemaakt met de zorginstellingen. Het betreft de volgende tariefafspraken:

  • De huisartsenzorg voor de populatie gehandicapten is meestal intensief en frequent; huisartsen geven veelal aan niet uit te komen met een abonnementstarief en spreken vervolgens de reguliere vergoedingen met de desbetreffende WLZ instelling af;
  • Bij de huisartsenzorg aan ouderen in WLZ instellingen komen huisartsen veelal uit met een passantentarief;
  • De afspraken die u over de vergoeding voor huisartsenzorg in een WLZ instelling maakt, is  altijd een afweging die u als individuele huisarts maakt. De recente ervaringen met de zorgverlening in dergelijke instellingen zijn daarbij vooral relevant: als men niet vaak in de desbetreffende instelling komt, kan soms een abonnementstarief passend zijn. Is de zorg intensief en is er vaak contact, dan kunnen de reguliere tarieven of de passantentarieven passend zijn.