Huisartsenorganisaties en Menzis bereiken akkoord over zorginkoopbeleid 2018/2019

 
 
Regionale vertegenwoordigers van huisartsenorganisaties en Menzis hebben een akkoord bereikt over de zorginkoop voor de komende twee jaar. Menzis biedt huisartsen een tweejarig contract aan. Daarnaast komt er een convenant met afspraken over de zorginhoudelijke koers voor de komende vijf jaar. Centraal staat een toekomstbestendige organisatie en financiering van de zorg voor kwetsbare ouderen.

Ouderenzorg
De zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek is in de provincie Groningen / Noord Drenthe vanaf 1 januari 2016 gecontracteerd via de GHC met een looptijd tot 1 januari 2019.
Momenteel wordt gewerkt aan de contractering van de zorg voor demente patiënten (diagnostiek en zorgcoördinatie), welke naar verwachting binnenkort wordt afgerond. 

Contract en convenant
Menzis stelt een overeenkomst op voor twee jaar, 2018 en 2019. Daarnaast blijft er ruimte om in de regio afspraken te maken over ketenzorg en zorgvernieuwing. Ook is er afgesproken dat er een convenant komt voor de komende vijf jaar. Reden hiervoor is een aantal landelijke ontwikkelingen zoals het nieuwe regeerakkoord, uitwerking van kostenonderzoeken van de NZa, herijking van inschrijftarieven en besluitvorming over nieuwe betaaltitels Organisatie & Infrastructuur. Door te kiezen voor de combinatie van een tweejarig contract en een convenant zorgen we enerzijds voor rust en continuïteit. Anderzijds voor ruimte om in te spelen op actualiteiten en te werken aan verbeteringen.  

Belangrijkste wijzigingen in 2018

Doelmatig voorschrijven
o     Aangepaste, snellere resultaatbeloning op basis van formularium gericht voorschrijven
 
Integrale zorg voor kwetsbare ouderen
o    Verlengd tot en met 2019
o    Onder voorwaarden kunnen reguliere prestaties gedeclareerd worden bij inzet van de POH-O voor huisartsenzorg aan kwetsbare ouderen buiten de module. Invulling van deze  voorwaarden loopt via samenwerkingsverbanden;
o    Speerpunt samenwerking wijkverpleging en sociale domein verbeteren, plus gezamenlijk zichtbaar maken van resultaten
 
POH-S module
o    Verlengd tot en met 2019
o    Geen standaard correctie POH-S per 1 januari 2018 indien u nog niet deelneemt aan ketenzorg
o     Reguliere prestaties die door de POH-S worden uitgevoerd mogen samen met de POH-S module gedeclareerd worden, indien de totale formatie POH-S in uw huisartsenpraktijk hoger is dan gefinancierd middels de POH-S module en de formatie POH-S die ingezet wordt voor de uitvoering van de ketenzorg (DM2, VRM, COPD en/of Astma) en zorgvernieuwing. Vanzelfsprekend geldt het declareren van reguliere prestaties alleen voor dat deel van de formatie dat niet op andere wijze is gefinancierd.
 
Nieuw indexatiemodel huisartsenzorg
 
Het volledige Menzis inkoopbeleid