Huisartsenkring Groningen sluit raamovereenkomst risicovolle voorbehouden handelingen met VVT-instellingen

 
De Huisartsenkring heeft namens haar leden de raamovereenkomst voorbehouden handelingen ter ondertekening aangeboden aan de VVT-instellingen in Groningen. Wilt u weten of de VVT-instelling(en), waarmee u samenwerkt er ook bij staat, dan kunt u dit zien op de kringwebsite.

Raamovereenkomst/Wet BIG

De Wet BIG stelt een aantal voorwaarden waaraan de individuele beroepsbeoefenaar moet voldoen om op verantwoorde wijze voorbehouden en risicovolle handelingen te kunnen verrichten. In het kader van de Kwaliteitswet is de zorginstelling daarnaast verplicht verantwoorde zorg te leveren. Om de voorbehouden en risicovolle handelingen op verantwoorde wijze te delegeren, hebben Actiz, Verenso, BTN en de LHV een modelraamovereenkomst opgesteld.
De kring heeft eind 2013 namens haar leden, deze raamovereenkomst voorbehouden handelingen, samen met de aanbiedingsbrief en handleiding ter ondertekening aangeboden aan de instellingen voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT-instellingen) in Groningen.

Voordelen raamovereenkomst sluiten op kringniveau

Een raamovereenkomst op kringniveau zorgt ervoor dat huisartsen die bij de huisartsenkring aangesloten zijn, niet geconfronteerd worden met verschillende overeenkomsten en uitvoeringsverzoeken per VVT-instelling. Daarnaast zijn de huisartsen ervan verzekerd dat de voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door bekwaam personeel. De huisarts is immers medisch eindverantwoordelijk. 
Als de organisatie waaraan u voorbehouden en/of risicovolle handelingen wilt delegeren geen Raamovereenkomst heeft getekend, kunt u er niet automatisch vanuit gaan dat u bij het geven van een opdracht aan alle wettelijke verplichtingen en voorwaarden voldoet. U moet dan zelf controleren of de medewerkers aan wie u de opdracht geeft, daarvoor bevoegd en bekwaam zijn. U kunt deze organisatie verwijzen naar de kring Groningen indien zij een raamovereenkomst willen sluiten.

In deze modelovereenkomst wordt het volgende afgesproken:

  1. De thuiszorgorganisatie en de huisartsenkring hebben bepaald welke risicovolle handelingen door medewerkers van de zorginstelling verricht kunnen worden; deze handelingen zijn vastgelegd.
  2. De thuiszorgorganisatie zal instaan voor de bekwaamheid van de medewerkers voor de op de inventarisatielijst genoemde risicovolle handelingen; dit betekent dat de arts niet zelf bij het geven van een opdracht hoeft na te gaan of de medewerkers bekwaam zijn.
  3. De arts verstrekt de opdracht voor handelingen en de daarbij benodigde gegevens schriftelijk.
  4. De arts zal in die gevallen waarin dat redelijkerwijs nodig is, aanwijzingen verstrekken omtrent het verrichten van de handeling en de mogelijkheid van toezicht en tussenkomst van de arts (dan wel zijn waarnemer) voldoende verzekeren.

Actueel overzicht op de kringwebsite

Op de website vindt u een overzicht van de aangeschreven VVT-instellingen en de retour ontvangen raamovereenkomsten. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Vragen

Voor vragen over de modelovereenkomst voorbehouden handelingen kunt u contact opnemen met LHV-bureau Noord-Nederland, e-mail: huisartsenkringgroningen@lhv.nl of tel: 085 048 0101.