Huisartsen, die Medicom gebruiken, opgelet

 
 
Door verschillende leden werden wij geattendeerd op de door Pharmapartners voorgestelde tariefsverhoging als gevolg van het wijzigen van de rekennorm. Er is een concepttekst voor een emailbericht opgesteld, die u aan Pharmapartners kunt richten om uw ongenoegen kenbaar te maken.

Onderstaand bericht kunt u sturen naar dhr. F. Mulder (accountmanager) via Freddy.mulder@pharmapartners.nl.

“Geachte heer Mulder,

Met verbazing heb ik kennisgenomen van de prijsverhoging die u voorstelt als gevolg van een andere rekennorm. U baseert zich daarbij op een aangepaste rekennorm die de NZa hanteert bij de berekening van tarieven voor huisartsenzorg. Deze rekennorm is indertijd verlaagd van 2.350 naar 2.168, maar dat heeft niet geleid tot een verhoging van de tarieven. Bovendien is het een rekennorm, maar geen weergave van de daadwerkelijke praktijkomvang.
Door deze rekennorm te hanteren stelt u een prijsverhoging van 8% voor zonder dat daar meer dienstverlening tegenover staat. Ik ervaar dat als ongepast en ik verzoek u dan ook dringend om hierover in overleg te treden met de Landelijke Huisartsen Vereniging. Hiervoor kunt u  mw. P. Brands, regiomanager LHV bureau Zuidwest-Nederland, tel. 0162 – 408200, benaderen.”