EersteLijns Verblijf (ELV)

 
 
Vanaf 2017 is de regeling voor kortdurende opname op basis van een subsidieregeling onder de Wet langdurige zorg vervangen door ELV. Deze aanspraak valt vanaf 2017 binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), conform andere kortdurende verblijfssituaties met een medische noodzaak. In dit bericht wordt het ELV nader toegelicht, waaronder instroom, indicatiestelling, inzage in beschikbaarheid ELV en de vergoeding voor de huisartsenzorg in een ELV.

Eerstelijns verblijf  is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf  “in verband met zorg, zoals huisartsen die plegen te bieden”. Zorg in een ELV is gericht op herstel van de patiënt en daarmee gericht op de terugkeer naar huis. Eerstelijns verblijf is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven vanuit generalistisch geneeskundig oogpunt, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg is aangewezen.

Eerstelijnsverblijf kent drie vormen. Laag complexe zorg, hoog complexe zorg en palliatieve zorg. Voor de vraag welke zorg passend is, en wie de hoofdbehandelaar is,  kunt u het afwegingsinstrument gebruiken.

 

Patiënten kunnen via verschillende wegen instromen in een eerstelijns verblijfsvoorziening:

a.         Vanuit de thuissituatie;

b.         Na een opname in het ziekenhuis;

c.         Vanuit de geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

 

Indicatiestelling (verwijzing) ELV

De indicatiestelling wordt vanaf 1 januari 2017 niet meer door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gedaan. Menzis heeft ervoor gekozen de indicatie voor ELV te beleggen bij de huisarts, zie polisvoorwaarden. De transfer- of wijkverpleegkundigen hebben in het belang van hun patiënt een adviserende functie indien zij signaleren dat de patiënt mogelijk op ELV is aangewezen.

Indien gewenst kan de huisarts de verantwoordelijkheid overdragen aan de specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijk gehandicapten.

 

Gecontracteerde aanbieders ELV en inzage in beschikbaarheid ELV

Menzis heeft in de provincie Groningen aanbieders van ELV gecontracteerd, deze zijn te vinden op de zorgvinder bij Menzis.

 

In de afgelopen periode hebben huisartsen bij de Huisartsenkring melding gemaakt van behoefte aan inzage in beschikbaarheid van ELV bedden. De Huisartsenkring/GHC is momenteel in gesprek met Menzis, met de insteek om deze inzage in beschikbaarheid op korte termijn duidelijk te krijgen.

Overigens wordt met name in de stad Groningen melding gemaakt van te weinig capaciteit ELV, dit signaal is besproken met Menzis. Op 22 maart a.s. vindt met alle aanbieders van ELV een overleg met Menzis plaats, waar ook de Huisartsenkring en de GHC vertegenwoordigd zijn.

Nadere informatie over ELV en de inzage in beschikbaarheid ELV volgt op de vergadering van de ledenraad van de Huisartsenkring op 4 april a.s.

 

Vergoeding huisartsenzorg

De vergoeding voor het verlenen van huisartsenzorg aan patiënten die verblijven in een ELV is als volgt:

12150  Huisartsenzorg elv, dag korter dan 20 min.                €  40,34

12151  Huisartsenzorg elv, dag 20 min. en langer                 €  69,91

12152  Huisartsenzorg elv, ANW korter dan 20 min.              €  69,36

12153  Huisartsenzorg elv, ANW 20 min. en langer               € 107,49

 

NB. Een deelnemer van een Huisartsendienstenstructuur mag de visite tijdens ANW alleen declareren indien hij/zij geen dienst heeft, maar wel de visite heeft gedaan.

De prestaties Huisartsenzorg ELV en ITZ kunnen niet tegelijkertijd voor de zelfde patiënt voor hetzelfde zorgcontact in rekening worden gebracht.