Belangrijk nieuws uit de Ledenraad Huisartsenkring Groningen

 
 
Tijdens de bijeenkomst van de Ledenraad Huisartsenkring Groningen op 29 november jl, waarbij slechts enkele afgevaardigden van huisartsengroepen ontbraken, zijn de volgende zaken besproken.

Bestuurszaken
Het bestuursvoorstel inzake de herbenoeming van Raju Peters als secretaris is bekrachtigd, de geringe contributieverhoging in 2017 naar euro 450,- (euro 52,- voor  waarnemers/Hidha’s) is vastgesteld en de data voor de kringledenraden in 2017 zijn vastgelegd, t.w.:  31 januari. 4 april, 13 juni, 31 oktober en 28 november. Deze bijeenkomsten zijn ingepland op data, voorafgaand aan de LHV-Ledenraden.  Het
verslag van de ledenraadbijeenkomst treft u op de website aan bij de vergaderdocumenten.

 

POH-GGZ-formatie

Huisartsen kunnen per 01.01.2017 de gelden voor e-health en consultatie wederom in beheer geven bij de GHC. Hiertoe ontvangen huisartsen binnenkort een machtiging van de GHC. Daarin zal rekening worden gehouden met de mogelijkheid om een deel van de opslag voor consultatie en e-health in te zetten voor de uitbreiding van de formatie POH GGZ. 

NB. In het inkoopbeleid van Menzis is hieromtrent opgenomen dat Menzis wel verwacht dat e-health  en consultatie ook daadwerkelijk in de huisartsenpraktijk wordt ingezet.

 

Inventarisatie Horizontaal verwijzen

De huisartsen werkzaam in de regio Oost- en Midden-Groningen, Delfzijl/Appingedam en Eemsmond, zijn d.d. 24.10.2016 per email gevraagd aan te geven of zij bereid zijn om hun specifieke vaardigheden/verrichtingen in te zetten voor patiënten van collega’s.  Hierop zijn 12 reacties van huisartsen ontvangen. Dit aantal is te gering om een goed inzicht te verkrijgen van de (on)mogelijkheden op dit terrein. Het bestuur roept de collegae in de regio Oost- en Midden Groningen op om alsnog het inventarisatieformulier in te vullen en te retourneren.  Mogelijk wilt u het eerst nog in uw huisartsengroep bespreken. Echter, het bestuur stelt het op prijs om reacties  vóór 15 januari a.s. te ontvangen.

 

Inventarisatie huisartsgeneeskundige zorg aan patiënten in WLZ-instellingen (verblijf en behandeling)

Begin november is aan huisartsen in het werkgebied gevraagd een opgave te doen van het aantal patiënten, waaraan huisartsen deze dagzorg leveren. Tot op heden hebben 49 huisartsen gereageerd. Voor een totaaloverzicht, dat met de DDG wordt besproken om 24/7 zorg aan deze patiënten goed te regelen, is het wenselijk dat, in het geval u de opgave nog niet heeft ingestuurd, om dat alsnog op korte termijn (graag vóór 15 januari a.s.)  te doen.